Platby školného

Plátci

 • Úplatu za předškolní vzdělávání hradí zákonný zástupce dítěte, jehož vzdělávání probíhá v prvním nebo druhém ročníku mateřské školy.

Měsíční výše úplaty

 • Měsíční výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte ve třídě s celodenním provozem činí 400Kč za příslušný kalendářní měsíc.
 • Měsíční výše úplaty pro děti, jimž je docházka do MŠ omezena nejvýše na 4 hodiny denně nebo 5dnů v měsíci z důvodu pobírání:

        a)  rodičovského příspěvku rodičem dítěte, nebo

        b) příspěvku při péči o blízkou nebo jinou osobu rodičem nebo prarodičem dítěte, popřípadě jinou osobou, která převzala  dítě do péče nahrazující péči rodičů     na základě rozhodnutí orgánů uvedených v §82 odst. 1 písm. a) zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů,

    činí 270Kč za příslušný kalendářní měsíc.

Výše úplaty  v období omezení nebo přerušení provozu

 • V měsíci červenci bude provoz MŠ přerušen

        Měsíční výše úplaty:

            a)      ve třídách s celodenním provozem 0Kč

            b)      u dětí s omezenou docházkou na 4 hodiny denně 0Kč

 • V měsíci srpnu bude provoz MŠ přerušen

        Měsíční výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte bude činit:

            a)      ve třídách s celodenním provozem 

            b)      u dětí s omezenou docházkou na 4 hodiny denně 

Osvobození od úplaty

 • V případě přerušení nebo omezení provozu MŠ ze závažných důvodů v jiných kalendářních měsících než je červenec nebo srpen, která přesáhne 5 vyučovacích dnů, se úplata stanoveá plátci podle čl.3 za příslušné kalendářní měsíce bude krátit v poměru odpovídajícímu počtu vyučovacích dnů přerušení provozu vůči celkovému počtu vyučovacích dnů v příslušném kalendářním měsíci. Takto stanovenou výši úplaty zveřejní ředitelka MŠ na přístupném místě ve školce neprodleně po rozhodnutí o přerušení nebo omezení provozu.
 • Osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce dítěte, který pobírá sociální příplatek stanovený podle § 20 až 22 zákona č. 117/2005 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, nebo fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a pobírá dávky pěstounské péče stanovené podle § 36 až 43 uvedeného zákona.
 • Nárok na osvobození od úplaty prokáže plátce předložením originálu písemného oznámení nebo rozhodnutí příslušného úřadu státní sociální podpory o přiznání sociálního příplatku nebo přiznání dávky pěstounské péče.

Podmínky splatnosti úplaty

 • Úplata za kalendářní měsíc je splatná do 10. dne následujícího měsíce
 • Plátce uhradí úplatu bezhotovostním převodem na určený bankovní účet MŠ
 • Ve výjimečných případech lze úplatu uhradit v hotovosti v pokladně MŠ

 

Informace o stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v MŠ ve školním roce 2010/11 a o podmínkách splatnosti úplaty – celý dokument