Školní vzdělávací program

„Přírodu mám rád“

„Přírodu mám rád“

 

Obsah:

 • Charakteristika vzdělávacího programu
 • Identifikační údaje o MŠ
 • Charakteristika školy
 • Podmínky vzdělávání
 • Organizace vzdělávání
 • Vzdělávací obsah – integrované bloky
 • Evaluační systém

V Mladé Boleslavi 1.9.2015

Platnost dokumentu od 1.9.2015

Podmínky předškolního vzděláváni

Věcné podmínky

MŠ sídlí v samostatné budově v pěkném prostředí v okrajové části města. Její zahrada přímo navazuje na lesopark, který je pravidelně udržován a svou členitostí nabízí možnosti sportovních zážitků a spontánních aktivit dětí.

MŠ byla postavena svépomocně a otevřena 10.11.1980. Do sítě škol byla zařazena 2.4.1996. Od 1.1.2003 je součástí příspěvkové organizace Mateřské školy Štěpánka Mladá Boleslav, Na Celně 1117.

Mateřská škola je jednopatrová. V suterénu se nachází kuchyně, prádelna, sklady, dílna a kotelna. V přízemí je třída Lvíčat a Slůňat a v prvním patře Ještěrek. Třídy obsahují jídělní koutky, prostorné herny, kařdá třída má vlastní sprchový kout a sociální zařízení, šatnu, sklad lůžkovin a kuchyňku.

Materiální vybavení můžeme díky podpoře městského úřadu postupně obnovovat a zlepšovat. Postupně se snažíme obnovovat již starší zařízení, pomůcky a hračky.

Děti mají dostatek materiálu a pomůcek na hraní.

Všechny třídy jsou vybavené výškově diferencovaným nábytkem a dostatkem hraček a herních pomůcek pro všechny věkové kategorie. Hračky jsou dětem běžně přístupné v pojízdných kontejnerech a v každé třídě jsou koutky určené primárně pro děvčata i chlapce. 

V poschodí je malá pracovna určená pro lekce logopedie a kurzy předškolní výchovy, kde je zajištěno soukromí a klid pro výuku.

Lůžkoviny a ručníky si pereme sami v prádelně v suterénu budovy.

Kotelna je zrekonstruovaná na plynové topení od roku 1994.

Děti se podílí na výzdobě školy, učitelky pravidelně vystavují jejich práce v prostorách celé budovy.

Na jihozápadní straně budovy se rozkládá velká zahrada se vzrostlými borovicemi a břízami. Které poskytují dostatek stínu. Děti mají k dispozici pískoviště (jedno zastřešené), zahradní průlezky, houpačky, hřiště, posed a brouzdaliště. Na uložení sportovních pomůcek a hraček máme dřevěný domek a u pískoviště nový účelový domek ve stylu zastřešení pískoviště.

K odstranění prašnosti je vybudována zámková dlažba v nejfrekventovanějších místech, přesto je třeba v době sucha pravidelně kropit okolí pískoviště. Okolí kolotoče je zpevněno speciálními podložkami.

Životospráva

Ve spolupráci s vedoucí stravování a zkušenou kuchařkou se snažíme dětem zajistit plnohodnotnou a vyváženou stravu dle příslušných předpisů. Školní jídelna se řídí všemi platnými vyhláškami a předpisy a dodržuje zdravou technologii přípravy jídel. Skladba jídelníčku je pestrá, jídla jsou chutná a upravená, kuchařka zařazuje nové recepty.

Pro děti je zajištěn celodenní pitný režim ve třídách i na školní zahradě při pobytu venku.

Děti mají zřetelně označeno, kam mají dávat použité hrnečky, aby nedošlo k záměně s nepoužitými. Nádoby na pití jsou přizpůsobeny tak, aby se děti mohly kdykoliv samy napít a tím jsou vedeny k samostatnosti při obsluze.

Kuchyň připravuje pro děti 3 jídla denně. Mezi jednotlivými pokrmy jsou dodržovány doporučené intervaly.

Děti jsou vedeny k samostatnosti. Zejména děti předškolního věku se podílí na podávání svačin a obědů.

Pobyt venku tráví děti na školní zahradě, v přilehlém lesoparku, na nedalekém letišti. Děti tráví co nejvíce času venku aktivním pohybem. V teplém období využíváme průlezky a bazén, v zimním období lesopark k vycházkám a blízký svah (Hobl) k bobování.

Otužování provádíme především vzduchem. Po obědě si děti v umývárně čistí zuby a před odpočíváním se svlékají do spodního prádla v dobře větrané místnosti. Během léta se děti sprchují a využívají bazén. Otužování oslabených dětí provádím individuálně po dohodě s rodiči. Mezi další druhy ozdravných opatření patří nepřetopené místnosti, dostatečné větrání, každodenní ranní cvičení, dechová cvičení, předplavecká výchova v Mladoboleslavském bazénu, návštěva solné jeskyně.

Po obědě děti na lehátkách odpočívají. Ty děti, které nemohou usnout, postupně vstávají a jsou jim nabízeny různé pracovní a herní aktivity. Individuální potřeba spánku je ve třídách respektována.

Psychohygienické podmínky

Všechny učitelky v MŠ jsou kvalifikované, pravidelně navštěvují vzdělávací akce pořádané Službou škole a dalšími vzdělávacími organizacemi. Sledují nabídky doporučované odborné literatury a doplňují odbornou pedagogickou knihovnu. Snaží se o své další odborné vzdělávání (práce s PC, angličtina, logopedie).Pracují podle třídního vzdělávacího programu, k dětem přistupují individuálně. Společně s ostatními zaměstnankyněmi školy vytvářejí dětem takové prostředí , aby se cítily spokojeně jistě a bezpečně. Usilujeme o to, aby děti měly stejná práva, možnosti a povinnosti. Učitelky zapojují děti do každodenní socializace, připravují je na vstup do základní školy v tom směru, aby byly tvořivé,respektovaly určité meze chování a srozumitelně se uměly vyjadřovat. Dále se nenásilnou komunikací s dítětem snaží, aby byl navázán vzájemný vztah důvěry, spolupráce a přátelství.

Děti jsou vedeny k samostatnosti a sebedůvěře. Osobní volnost a svoboda je respektována.

Ve škole se snažíme poskytovat široký prostor pro nejrůznější činnosti, ve kterých se děti mohou pohybovat samostatně. Využíváme ve své práci především hru.

Děti tráví ve škole většinu dne, proto chceme, aby měly dostatečný prostor pro uspokojování všech jejich potřeb, zejména však lásky, vzájemného porozumění, potřeby si pomáhat a bezpečí.

Řízení MŠ

Školní vzdělávací program je výsledkem práce všech učitelek a správních zaměstnanců. Je zpracován tak, aby vyhovoval možnostem a prostředí MŠ, aby byl funkční s možností doplňování na základě analýzy a zpětné vazby.

Pedagogický sbor pracuje jako tým. Společně nám jde o vytvoření ovzduší vzájemné důvěry a tolerance, spolupráce se všemi zaměstnanci a rodiči.

Povinnosti všech pracovníků jsou jasně vymezeny.¨

Kontrolní činnost je dána a popsána v evaluačním procesu

MŠ spolupracuje prostřednictvím ředitelky příspěvkové organizace se zřizovatelem. Dále spolupracuje se základní školou a DDM.

Vedoucí učitelka se snaží uplatňovat demokratický styl řízení, vede pracovníky k odpovědnosti, motivuje je k vzájemné spolupráci, respektuje jejich názory.

Personální a pedagogické zajištění

Všechny učitelky jsou kvalifikované, mají předepsanou odbornou a pedagogickou způsobilost. Průběžně využívají nabídky vzdělávacích středisek a rozšiřují si tak své odborné znalosti. Zaměřují se na podrobné seznámení s RVP a prakticky je aplikují do týdenních plánů, podílejí se na tvorbě integrovaných bloků.

Pracovní doba učitelek je 40hodin týdně, z toho 31hodin přímé práce s dětmi. Překrývají se pouze při pobytu venku a zajišťování různých aktivit (plavání, bruslení, kulturní akce, saunování atd.).

Vedoucí učitelka vede učitelky k tomu, aby byly dětem vzorem, laskavostí a trpělivostí získávaly jejich důvěru a přátelství, respektovaly jejich potřeby, zájmy, zařazovaly dramatické prvky a podporovaly prožitkové učení.

Učitelky soustavně spolupracují s rodiči, podle možností respektují jejich požadavk, podávají jim průběžné informace o dětech, informují je prostřednictvím nástěnek, uskutečňují pro ně různá setkání a akademie nebo sportovní aktivity.

Spolupráce s rodiči

Rodiče se mohou aktivně účastnit adaptace dětí podle jejich potřeby, po tuto dobu mají volný přístup do školy kdykoliv během celého dne, po dohodě s učitelkou mohou přivádět a odvádět děti podle svých potřeb.

Naší snahou je, aby mezi rodiči a MŠ panovala oboustranná důvěra a porozumění. Nabízíme rodičům účast na akcích pořádaných školou (bruslení, plavání, návštěvy kulturních akcí).

Rodiče průběžně informujeme o všech činnostech pro děti při vchodu do MŠ a v šatnách jednotlivých tříd. Učitelky též průběžně informují rodiče o výsledcích práce jejich dětí, individuálně pomáhají s poradenskou službou. Zachovávají při tom diskrétnost a chrání soukromí rodiny.

MŠ podporuje rodinnou výchovu a doplňuje ji a obohacuje.

Učitelky využívají připomínky rodičů, využívají jejich připomínek pro svou práci

Organizace vzdělávání

Samostatná budova školy Borová 276 je trojtřídní, jednopatrová.

Suterén slouží k provozu (kuchyň, prádelna, sklady, šatna, dílna, kotelna). V přízemí se nachází vstupní hala, ze které se vstupuje na schodiště do suterénu nebo prvního patra, třída I. oddělení (Lvíčata), šatna dětí, šatna zaměstnanců, kuchyňka, ředitelna, sociální zařízení, zahradní sklad včetně WC, šatna Slůnat, třída s kuchyňkou a sociálním zařízením Slůnata) V prvním patře se nachází šatna učitelek, kuchyňka, sociální zařízení, herna a jídelna - třída Ještěrek, sklad lůžkovin, metodický sklad, dětská dílna, přebalovaní kout.

Vzhledem k prostorovým možnostem a podmínkám je tříní kapacita 28 dětí v I. a II.oddělení a 20 dětí ve III.oddělení. Tento počet je pravidelně naplňován.

Děti jsou přijímány na základě přihlášek rodičů, které předkládají vedoucí učitelce při zápisu dětí do MŠ. Termín zápisu vydává zřizovatel - Statutární město Mladá Boleslav.

Věkové složení ve třídách je heterogenní (věkově smíšené) 3-6 let. Učitelky vycházejí vstříc rodičům, pokud chtějí mít sourozence pohromadě.

Všechny třídy individuálně rozpracovávají školní vzdělávací program do třídních. Dílčí plány jsou zpracovány na jeden až dva týdny, na jejich realizaci se podílejí obě učitelky. Vzdělávání dětí v jednotlivých třídách je všestranné, žádná třída není zaměřena pouze na jednu oblast.

Charakteristika vzdělávacího programu

Realizace vzdělávacího programu je zajištěna umístěním školy na okraj města v překrásné přírodě. Jeho základním úkolem je předat a zprostředkovat dětem jednoduché poznatky o světě, který mohou bezprostředně pozorovat,  vytvářet u dětí vztah k místu a prostředí, ve kterém žijí, položit základy pro jejich odpovědný a aktivní přístup k životnímu prostředí. Dále je úkolem vytvořit takové prostředí, kde bude dostatek podnětů pro tělesný, psychický, sociální rozvoj a zdraví dítěte s ohledem na individualitu jeho osobnosti a pohodu.

Zařazení výchovy k ochraně životního prostředí by mělo poskytovat základní poznatky o vztahu a chování člověka k životnímu prostředí a probouzení citových vztahů k přírodě.

Cílem programu je rozvíjet schopnosti přemýšlet a rozhodovat se a předávat kulturní dědictví. Učitelky si podněty připravují pomocí vhodných metod, postupů a forem práce. Pracují se všemi dostupnými metodikami, střídají různé činnosti, k dětem přistupují individuálně tak, aby se rozvíjela jejich osobnost, všestrannost, schopnost, talent. Děti jsou částečně věkově rozděleny, učitelky spolupracují s rodinou, ve své výchovné práci vychází ze Školního vzdělávacího programu, ve kterém je převážně zastoupena příroda, střídání ročních období a vše, co vychází ze světa, který děti obklopuje.

Vzdělávací program ke ztažení: INTEGROVANÉ BLOKY.docx (162,7 kB)

Vytyčené cíle:

 • emocionální a sociální rozvoj
 • podpora a stimulace fyzického, psychického a sociálního zdraví
 • rozvoj vztahu k poznání – především přírody
 • rozvoj komunikativních dovedností, náprava špatné výslovnosti
 • podpora a rozvoj individuálního vyjádření a tvořivé schopnosti v oblasti emocionální, estetické a etické