Školní řád Mateřské školy Štěpánka Mladá Boleslav, Na Celně 1117

Organizační řád

 

Mateřské školy Štěpánka Mladá Boleslav, Na Celně 1117 příspěvková organizace

 

 

 

Vydávám podle zákona č. 101/2017 Sb.o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, podle ustanovení §27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů organizační řád s platností od 1.9.2017.

 

 

Část I.

 

Čl. 1

Základní ustanovení

 

 

 

Organizační řád upravuje organizační strukturu, pracovní náplň, vnitřní uspořádání, vztahy a pravomoci pracovníků.

Organizační řád je závazný pro všechny zaměstnance příspěvkové organizace – Mateřské školy Štěpánka  Mladá Boleslav, Na Celně 1117 ( dále jen PO)

 

 

 

Čl. 2

Zásady organizace a řízení PO

 

 

 

PO vychází z principu zákonnosti a dodržování předpisů- v každé součásti PO je jeden odpovědný vedoucí, z principu tvořivé spolupráce uvnitř PO – spolupráce mezi jednotlivými součástmi PO. Z principu spolupráce a koordinace vůči orgánům státní správy.

 

 

Čl.3

Metody a formy práce PO

 

 

 

1.Ve všech součástech PO jsou zpracovány školní vzdělávací programy. Jsou respektovány  různé podmínky daných odloučených pracovišť. Jednotný je výchozí bod – Rámcový vzdělávací program

 

 

2. Ředitel PO svolává poradu vedoucích pracovníků na jednom zařízení v rozmezí přibližně dvou měsíců. Každý týden je uskutečněna operativní návštěva odloučených pracovišť – provozní porady. Vedoucí pracovníci dále o výsledcích těchto porad informují další pracovníky jak škol, tak školních jídelen.

 

 

3. Výchovně vzdělávací proces vychází na každém odloučeném pracovišti z týmové práce všech pracovníků daného pracoviště.

 

 

4. Kontrola úkolů: Součástí řídící práce je kontrola úkolů – odpovídá za ni ředitel PO. Běžnou kontrolní činnost jsou povinni vykonávat jednotliví vedoucí pracovníci na daném pracovišti.

 

 

5. Pracovní cesty: Součástí řídící práce ředitelky PO s několika odloučenými pracovišti jsou pracovní cesty.

 

 

6. Vzdělávání: Součástí práce všech zaměstnanců je účast na vzdělávacích seminářích, pokud jejich absolvování slouží ke zlepšení kvality vykonávané práce. Mohou být financovány jako služební cesty nebo z prostředků určených k dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků, pokud jejich náplň odpovídá účelovému čerpání.

 

 

Pracovní cesty povoluje ředitelka, vzdělávací semináře vedoucí učitelky.

 

 

 

Čl. 4

Působnost jednotlivých stupňů řízení

 

 

 

Stupně řízení:

 

Ředitelka příspěvkové organizace přímo řídí vedoucí učitelky, celý personál mateřské školy Štěpánka v ulici Na Celně 1117 a Na Celně 281  Mladá Boleslav.

 

Zástupkyně ředitelky řídí celý personál odloučených mateřských škol – Vodárenská 67,  Borová 276. V případě nepřítomnosti ředitelky je jedna z vedoucích učitelek pověřena zastupováním.

 

Vedoucí školní jídelny řídí dané školní jídelny

 

 

 

Působnost stupňů řízení

 

 

Ředitelka příspěvkové organizace

 

Ředitelka Po je jmenovaná primátorem Statutárního města Mladá Boleslav a potvrzená. Jedná jménem PO, deleguje pravomoci na ostatní vedoucí pracovníky a schvaluje pracovní náplně. Je statutárním orgánem školy, jedná ve všech záležitostech jménem školy, řídí školu a plní povinnosti vedoucí organizace, odpovídá za chod školy i odloučených pracovišť ve všech oblastech. Řídí ostatní pracovníky školy a koordinuje jejich práci – vedení, porady, pedagogické rady, provozní rady. Je zodpovědná za chod organizace, za všechna rozhodnutí. Schvaluje organizační strukturu školy, spolu se všemi zaměstnanci zpracovává koncepci školy dlouhodobé úkoly školy, roční projekt školy a dohlíží spolu s vedoucími učitelkami na jejich plnění. Provádí kontrolní činnost na základě obecně závazných pokynů, kontroluje chod školy ve všech oblastech, stanovuje po dohodě s rodiči a zřizovatelem provozy jednotlivých součástí školy. Zpracovává organizační řád školy a další dokumenty vztahující se k vedení PO. Stanovuje rozsah pravomocí a odpovědnosti vedoucích pracovníků a deleguje pravomoci na vedoucí učitelky a vedoucí školních jídelen. Uděluje souhlas k pracovním cestám vedoucích pracovníků. Deleguje na vedoucí učitelky vysílání pracovníků na vzdělávací akce. Eviduje pracovní cesty a cesty za účelem vzdělání. Rozhoduje v personálních a mzdových záležitostech všech zaměstnanců PO. Stanovuje nenárokové složky platu všem zaměstnancům PO. Vydává jmenovací a odvolací dekrety, schvalovací a potvrzující dokumenty, podepisuje smlouvy a další dokumenty vyžadující podpis statutárního orgánu. Pověřuje vedoucí učitelky řízením a odpovědností za chod jednotlivých odloučených pracovišť a řízením jejich pracovníků – pedagogické rady, provozní porady, zajištěním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a civilní ochrany. Pověřuje vedoucí učitelky kontrolou a odpovědností za přímý výchovně vzdělávací proces, pracovně právní problematikou – podklady pro výplaty,…viz.“ Pracovní náplň ředitelky školy“. Pověřuje ve smyslu § 9 Zákoníku práce vedoucí učitelky výkonem právních úkonů souvisejících se zajišťováním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a civilní obrany. Dbá na zvyšování odborné úrovně všech pracovníků PO.

 

 

 

Zástupkyně ředitelky-vedoucí učitelky odloučených pracovišť

 

Řídí odloučenou mateřskou školu, její pracovníky a koordinuje jejich práci – porady, pedagogické rady, provozní porady,…je zodpovědná za chod organizace, schvaluje organizační strukturu školy, schvaluje koncepci školy a dohlíží na její plnění, zpracovává ŠVP a roční plán školy. Provádí kontrolní činnost ve všech oblastech.

Vykonává přímou výchovně vzdělávací práci s dětmi, sleduje, kontroluje a hodnotí výchovně vzdělávací proces včetně jeho výsledků, odpovídá za plnění rámcového programu, za odbornou a pedagogickou úroveň výchovně vzdělávací práce školy. Společně s kolektivem pracovnic zpracovává pro svou školu „ Školní vzdělávací program“, vytváří učitelkám podmínky pro realizaci dalších akcí školy. Provádí zápis do své školy. Ve spolupráci s ředitelkou PO zajišťuje vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami podle  RVP PV vychází ve své základní koncepci z respektování individuálních potřeb a možností dítěte. Stejnou péči věnuje i dětem nadaným, realizuje individuální přístup a výběr činností podle zájmu a talentu dětí. Po dohodě se zřizovatelem a ředitelkou PO rozhoduje o u končení docházky dítěte do mateřské školy.

 

Ředitelce PO připravuje podklady o zaměstnancích své školy, podklady pro plán mzdových prostředků na svém objektu, podklady pro nástup nového pracovníka, o rozvázání pracovního poměru, zpracovává plán dovolených, rozhoduje o nařízení práce přesčas a o čerpání náhradního volna. Dává podklady pro vyplácení odměn a dalších pohyblivých složek platu, zodpovídá za dodržování pracovního řádu, provádí kontrolní činnost a výsledky projednává s příslušnými zaměstnanci. Seznamuje podřízené zaměstnance s pracovně právními předpisy, kontroluje jejich dodržování, seznamuje své spolupracovníky s kolektivní smlouvou a vnitřními předpisy, zabezpečuje uvádění začínajících pedagogů do praxe, připravuje podklady pro žádost o předstihové řízení pro důchodové zabezpečení.

Efektivně využívá svěřené finanční prostředky, podílí se na přípravě ročního příspěvku od zřizovatele, kontroluje jeho čerpání, zabezpečuje správu svěřeného majetku, vede inventurní karty – evidence HIM , NIM, DHIM, DHM. Předkládá požadavky na materiální zabezpečení výchovně vzdělávacího procesu.

Odpovídá za vedení školní dokumentace, odpovídá za její ukládání a skartaci, vydává vnitřní školní normy, dává podklady pro vypracování výroční zprávy školy, vede kroniku školy, fotodokumentaci, zpracovává zápisy z pedagogických, provozních rad a školení, vede průměrnou docházku dětí do MŠ.

Odpovídá za plnění úkolů BOZP, PO, CO.

 

 

Vedoucí školní jídelny

 

 

Je odpovědna ředitelce školy, řídí školní jídelnu, vedoucí kuchařku a celý personál školní jídelny.

Sestavuje s vedoucí kuchařkou jídelní lístky, dbá na zajišťování určených vyživovacích norem tak, aby byly pokrmy připravovány chutně, včas a v odpovídající kvalitě, kontroluje pestrost jídel a dodržování technologických postupů přípravy a hygieny jídel . Zajišťuje objednávky as nákup potravin, odpovídá za jejich správné převzetí, kontroluje záruční lhůty uskladněných potravin a způsob jejich uložení, vede skladové karty tak, aby přesně souhlasily se stavem zásob ve skladech potravin, vede denní spotřebu potravin, zpracovává uzávěrku spotřeby potravin, vede přehled stravovacích osob, odpovídá za dodržování finančního limitu norem ve stravování a přísné dodržování spotřebních norem, provádí vyúčtování stravného za běžný měsíc, dohlíží na odběr zbytků ze školní jídelny. Odpovídá za vnitřní inventář školní jídelny, zajišťuje údržbu a opravy, zodpovídá za řádné vedení písemností, které souvisí s personální agendou kuchařek Je odpovědná za dodržování hygienických předpisů a předpisů BOZP, kontroluje dodržování sanačního řádu kuchyně.

 

 

Finanční účetní

 

 

Je odpovědna přímo ředitelce PO.

Připravuje podklady pro sestavení rozpočtu, ředitelce předkládá přehledy čerpání rozpočtu, zpracovává podklady a hlášení pro potřeby úřadů – finanční, městský, krajský,…Vede účetnictví a zpracovává účetní výkaznictví, podle platné účetní osnovy vypracovává vlastní účtový rozvrh, sestavuje odpisový plán hmotného a nehmotného majetku, sestavuje rozvahy, výsledovky a finanční výkazy o plnění rozpočtu příjmů a výdajů, dbá na správné vedení účetních dokladů. Vyhotovuje faktury, vede jejich evidenci a sleduje platby, zajišťuje a kontroluje bankovní styk, provádí fyzickou a dokladovou inventarizaci, vyúčtovává cestovní účty, kontroluje správnost cestovních příkazů, provádí zúčtování hospodářského výsledku koncem roku, vytváří na počítači bezpečnostní kopie účetnictví a majetku.

Zodpovídá za peněžní hotovost v pokladně školy, vyzvedá pokladní hotovost v peněžním ústavu do pokladny organizace, vede příjmové a výdajové pokladní doklady, vede pokladní knihu, provádí vyúčtování provozních záloh, provádí uzávěrku pokladny.

Vyřizuje administrativní agendu, odpovídá za provoz kanceláře, vyřizuje běžnou korespondenci školy, přináší, odnáší poštu, zodpovídá za skartaci a archivaci písemností účetnictví. Zajišťuje objednávky podle pokynů vedení školy a vede jejich evidenci, vede operativní evidenci majetku, připravuje podklady pro uzavírání hospodářských smluv a sleduje jejich plnění, podílí se na inventarizaci školního majetku, zodpovídá za přidělení inventurních čísel.

 

 

Ostatní pracovníci

 

 

Činnosti ostatních pracovníků PO je dána jejich osobními pracovními náplněmi. Pracovníci PO jsou povinni ovládat a dodržovat příslušné legislativní normy, odborné předpisy vztahující se o vykonávané práci, předpisy bezpečnosti práce a požární ochrany. Pracovníci odpovídají ředitelce za včasné splnění úkolů vyplývajících z pracovní náplně a dále těch, které jim byly v nezbytné míře uloženy nad rámec pracovní náplně.

 

 

 

 

Čl. 5

Podepisování písemností

 

 

 

Podpisové právo je odvozeno z kompetencí jednotlivých pracovníků PO – viz příloha – Směrnice o přezkušování a oběhu účetních dokladů.

 

 

Ředitelka podepisuje veškeré dokumenty, které byly v rámci PO zpracovány.

 

V bankovním styku podle podpisového vzoru podepisují – ředitelka

 

 

Ćl. 6

Dispoziční oprávnění

 

 

Používání rozpočtových prostředků a dispozice s majetkem

Viz Směrnice č.1/2003 o přezkušování a oběhu účetních dokladů

 

 

 

Čl.7

Dokumentace právních a jiných předpisů

 

 

Dokumentace právních a jiných předpisů je vedena na každém odloučeném pracovišti a zodpovídá za ni příslušná vedoucí učitelka. Dokumentace, která je přímo spjata s PO je vedena v mateřské škole Štěpánka a je za ni odpovědna ředitelka školy a finanční účetní.

 

 

 

 

 

 

 

Čl.8

Předávání a přejímání funkcí

 

 

Funkce vedoucích pracovníků je zakotvena v pracovní smlouvě, spolu s pracovními povinnostmi a hmotnou odpovědností.

 

 

Čl.9

Pracovní vazby

 

 

Podklady pro materiály zásadní povahy jsou připravovány v jednotlivých součástech mateřské školy , jsou projednávány na pravidelných pracovních poradách vedoucích pracovníků.

Informační vazby : ředitelka, finanční účetní – vedoucí učitelka – zaměstnanci jednotlivých součástí mateřské školy.

 

 

 

Část II.

Čl.10

Vnitřní členění mateřské školy

 

 

 

MŠ Štěpánka a její odloučená pracoviště:

                                                                    Na Celně 281, Mladá Boleslav

                                                                   Vodárenská 67, Mladá Boleslav

                                                                    Borová 276, Mladá Boleslav

 

V každé mateřské škole je provoz příslušné školní jídelny, jako součásti mateřské školy.

Vedoucí učitelky jsou odpovědny ředitelce za chod a výchovně vzdělávací proces v daných mateřských školách.

Vedoucí školních jídelen jsou odpovědny ředitelce za chod těchto součástí.

 

Čl. 11

Náplně práce

 

 

Pracovní náplně učitelek a provozních pracovníků zpracovávají vedoucí učitelky, pracovní náplně pracovníků kuchyní zpracovávají vedoucí školních jídelen. Pracovní náplně vedoucích zaměstnanců zpracovává ředitelka školy. S pracovními náplněmi jsou všichni zaměstnanci seznámeni a pracovní náplně musí být pracovníkem i jeho vedoucím podepsány.

 

 

 

 

Část III.

 

 

Čl. 12

Vztah PO ke svému zřizovateli a dalším úřadům státní správy a samosprávy

 

 

Vztah k orgánům státní správy a samosprávy je stanoven novelou 284/2002, kterým se mění zákon č. 564/1990 Sb. ,o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů. Povinností všech pracovníků PO jsou korektní vztahy vůči všem orgánům státní správy a samosprávy. PO úzce spolupracuje se svým zřizovatelem – Městem Mladá Boleslav.

 

 

 

Část IV.

 

Čl. 13

Řízení škol

 

 

Příspěvková organizace MŠ Štěpánka sdružuje odloučená pracoviště –Vodárenská 67, Borová 276 , Na Celně 281. Ředitelka PO MŠ Štěpánka plní funkci zaměstnavatele všech pracovníků PO se všemi z toho vyplývajícími důsledky.

 

 

 

Část V.

 

Čl.14

Kontrola

 

 

 

Běžnou kontrolu na odloučených pracovištích provádí vedoucí učitelky a vedoucí školních jídelen. Kontroly písemně zaznamenávají a jejich výsledky projednávají s danými pracovníky na poradách.

Ředitelka PO kontroluje chod MŠ Štěpánka i odloučených pracovišť, provádí kontrolu finančních operací a finančních výstupů z PO.

 

 

 

 

 

Část VI.

 

Čl. 15

Stížnosti a podněty

Stížnosti a podněty řeší na svém pracovišti vedoucí učitelky a vedoucí školních jídelen, závažnější problémy společně s ředitelkou PO.

 

 

Část VII.

 

Čl. 16

Vztah PO a odborové organizace

 

 

Vztah PO a odborové organizace je upraven v pracovním řádu a v kolektivní smlouvě.

 

 

 

Část VIII.

 

Čl. 17

Spisová služba

 

 

 

Vychází ze Zákona 343/92Sb. o archivnictví.

 

 

 

Část IX.

 

 

Čl. 18

BOZP, PO, CO

 

 

 

 

Ředitelka PO prostřednictvím vedoucích učitelek a vedoucích školních jídelen zabezpečuje opatření BOZP, PO, CO na základě příslušných oborových, nebo celostátně platných legislativních norem a směrnic.

 

 

 

 

 

Část X.

 

Čl.19

Závěr

 

 

Organizační řád Mateřské školy Štěpánka Mladá Boleslav ,Na Celně 1117, případné změny a dodatky vydává, schvaluje ředitelka PO.

 

Přílohy : Organizační schéma mateřské školy

                Směrnice č. 01/2003 – Přezkušování a oběh dokladů

 

 

Organizační řád nabývá platnost dne 1.1.2017

 

 

 

 

                                                                                                            Bc. Květuše Krušková

                                                                                                            ředitelka školy